Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Hieronder wordt verstaan onder:

• Gasthof Sonnental: De eigenaren Gasthof Sonnental.

• Diensten: Het ter beschikking stellen van accommodatie en/of het ter beschikking stellen van kamers met alle daarmee verband houdende werkzaamheden en/of diensten door Gasthof Sonnental in de ruimste zin van het woord.

• Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die met Gasthof Sonnental een overeenkomst tot dienstverlening heeft gesloten. Onder opdrachtgever wordt tevens verstaan de tussenpersoon die namens zijn zakelijke relatie een overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.

• Gast: De persoon voor wie Gasthof Sonnental de diensten moet verlenen op grond van een met een klant gesloten overeenkomst. Waar in deze Voorwaarden naar de Gast wordt verwezen, omvat dit ook de perso(o)n(en) die de Gast vergezellen of vergezellen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt met gast of klant in dit verband zowel de gast als de klant bedoeld.

• Gasthof contract: Het contract gesloten tussen Gasthof Sonnental en de klant, volgens hetwelk Gasthof Sonnental diensten verleent ten behoeve van deze klant en/of gast tegen betaling door de klant of de gast. Waar in deze Voorwaarden wordt verwezen naar Gasthof Sonnental, geldt dit ook voor iedere andere overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

• Reserveringswaarde: De waarde van het Gasthof Sonnental.

• Online reservering: De reservering gemaakt via het reserveringsformulier dat beschikbaar is op de website van Gasthof Sonnental (www.sonnental-winterberg.nl) of op de pagina's die er rechtstreeks naar verwijzen), met een overeenkomst tussen de klant en Gasthof Sonnental waarin wordt bepaald voor welke periode en onder welke voorwaarden wordt het hotel contract uitgevoerd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere toezeggingen, hoe ook genaamd, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Aanbiedingen of overeenkomsten of bepalingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Gasthof Sonnental.

2.3 De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde algemene voorwaarden (hoe ook genaamd) wordt hierbij uitgesloten/verworpen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van het hotel contract

3.1 Gasthof Sonnental behoudt zich het recht voor om op geen enkel moment een hotel contract af te sluiten.

3.2 Het Gasthof Sonnental zal nooit een hotel contract weigeren op grond van discriminatie.

3.3 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een hotel contract zijn vrijblijvend en gelden alleen voor zover de capaciteit van Gasthof Sonnental voldoende is.

3.4 Elke door een klant gesloten hotelovereenkomst komt mede tot stand voor rekening en risico van die klant. Elke betaling door een gast ontlast de klant in dezelfde mate.

Artikel 4: Verplichtingen van Gasthof Sonnental

4.1 Gasthof Sonnental zal gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen accommodatie aan de gast ter beschikking stellen en/of de overeengekomen service verlenen overeenkomstig de bij Gasthof Sonnental geldende kwaliteitsnormen.

4.2 Bovenstaande bepalingen in 4.1 zijn niet van toepassing: • in geval van overmacht als bedoeld in artikel 12; • als de gast niet komt opdagen; • indien de klant zijn verplichtingen jegens Gasthof Sonnental om welke reden dan ook niet of niet volledig nakomt.

4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, stelt Gasthof Sonnental de accommodatie ter beschikking van de gast vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst en tot 11.00 uur op de dag van vertrek.

4.4 Gasthof Sonnental is gerechtigd de hotelaccommodatie aan te bieden die afwijkt van de hotelovereenkomst. Indien dit bezwaarlijk is voor de gast, heeft de gast of klant het recht het hotel contract met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien de door de klant of gast aangeboden en geaccepteerde hotelaccommodatie goedkoper is dan de oorspronkelijke accommodatie, stelt Gasthof Sonnental het bedrag van de besparing ter beschikking aan de gast of klant. Het Gasthof Sonnental is in geen geval aansprakelijk voor verdere schadevergoeding.

Artikel 5: Huisregels

5.1 Om de orde en rust in Gasthof Sonnental te handhaven en de goede service kwaliteit van alle gasten te waarborgen, heeft Gasthof Sonnental zogenaamde huisregels. Deze huisregels bevinden zich deels in de hotelkamers en zijn duidelijk zichtbaar voor de gast. Overige regels staan benoemd in deze algemene voorwaarden.

5.2 Gasthof Sonnental is gerechtigd het hotel contract met een gast zonder opzegtermijn te beëindigen indien een gast de huisregels overtreedt of zich zodanig gedraagt dat de orde, rust of normale werking van het hotel kan worden verstoord. De gast dient op eerste verzoek het hotel te verlaten. Gasthof Sonnental is niet verplicht haar verzoek te rechtvaardigen of de reserveringswaarde terug te betalen.

5.3 Gasthof Sonnental staat honden toe in het hotel. De eigenaar is verantwoordelijk voor zijn hond. Dat er geen overlast word veroorzaakt. Geen schade word veroorzaakt. Wanneer dat wel het geval is kan toezegging tot het pand worden ontzegd. Of de schade zal voor 100% vergoed moeten worden door de eigenaar.

5.4 Gasthof Sonnental is gerechtigd hotel contracten te beëindigen wegens (angstige) verstoring van de openbare orde. De ontbinding vindt plaats na overleg met de gemeente. In deze gevallen is Gasthof Sonnental niet gehouden tot enige schadevergoeding.

5.5 Gasthof Sonnental plaatst geen bedden op de kamers, tenzij schriftelijk een uitzondering is overeengekomen tussen de klant en Gasthof Sonnental. Babybedjes kunnen worden toegevoegd indien overeengekomen op het moment van boeking.

5.6 Roken is binnen het pand verboden. Mochten er toch sporen bevinden in Gasthof Sonnental staat daar een minimale boete voor van €250.

Artikel 6: Online Reserveringen

6.1 Bij het maken van een online boeking vult de klant alle gevraagde gegevens in op het reserveringsformulier op de website en bevestigt de juistheid van de verstrekte informatie.

6.2 De online reservering komt tot stand nadat Gasthof Sonnental het reserveringsformulier heeft ontvangen en dit aan de klant heeft bevestigd.

6.3 Bij wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke definitieve online reservering en dient in onderling overleg een nieuwe definitieve online reservering te worden gemaakt.

6.4 De in artikel 6.2 bedoelde bevestiging wordt na ontvangst van het reserveringsformulier per e-mail verzonden.

6.5 De klant betaalt 50% van het bedrag van de online reservering als een forfaitair bedrag bij het boeken via de beveiligde betalingsmodule.

6.6 Een kosteloze annulering van de boeking is mogelijk tot 10 dagen voor de aankomstdatum. Na het verstrijken van deze tijd is de gast 100% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd. De uitegestrekte factuur moet uiterst 7 dagen voor aankomstdatum voldaan zijn. Gasthof Sonnental heeft het recht indien de rekening niet optijd voldaan is de boeking te annuleren zonder geld terug garantie tegenover de gast.

6.7 Gasthof Sonnental stelt de informatie op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Desondanks kunnen er onjuistheden in de gegevens optreden tijdens de verzending van gegevens en/of door technische storingen of andere omstandigheden en/of kunnen de gegevens onvolledig zijn. Alle online reserveringen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien wijzigingen en/of fouten als bedoeld in dit artikel een prijswijziging tot gevolg hebben, heeft de klant recht op kosteloze herroeping. Er kunnen in dat geval geen rechten worden ontleend aan de online reservering.

6.8 Gasthof Sonnental kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de online reservering niet of niet correct wordt uitgevoerd in geval van overmacht of in handen van de klant niet bereikbaar via internet, geen toegang tot de website en externe inbraak, virussen of, in geval van vooruitbetaling, weigering door de bank.

6.9 In sommige gevallen is het mogelijk om online een reservering te maken die per factuur wordt betaald. Dan moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - De online reservering moet zijn gemaakt door een (zakelijke) klant voor een gast. - De online reservering dient minimaal 14 dagen voor de daadwerkelijke verblijfsdatum te zijn gemaakt. - De factuur dient uiterlijk 14 dagen voor de daadwerkelijke verblijfsdatum te zijn betaald. - Gasthof Sonnental heeft schriftelijk ingestemd met betaling op factuur. Indien dit niet het geval is, komt het hotel contract niet tot stand.

Artikel 7: Annulering

7.1 Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in deze voorwaarden onverlet. Het bepaalde in dit artikel laat de aansprakelijkheid van de klant en/of derden op grond van hun toepasselijk recht onverlet.

7.2 Een hotel contract is onherroepelijk en kan niet worden geannuleerd, tenzij de klant onherroepelijk aanbiedt de reserveringswaarde tegelijkertijd te betalen en dit aanbod onmiddellijk door Gasthof Sonnental wordt aanvaard.

7.3 De opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Een klant kan aan een mondelinge opzegging geen rechten ontlenen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Gasthof Sonnental

8.1 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gasthof Sonnental, aanvaardt Gasthof Sonnental geen enkele aansprakelijkheid.

8.2 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gasthof Sonnental, is Gasthof Sonnental niet aansprakelijk voor schade aan of met de voertuigen van de gast.

8.3 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gasthof Sonnental, aanvaardt Gasthof Sonnental geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect toegebracht aan personen of zaken als direct of indirect gevolg van een gebrek of enige naam in of op enige onroerende schade. of roerende zaken die toebehoren aan Gasthof Sonnental of anderszins beschikbaar zijn voor Gasthof Sonnental.

8.4 De aansprakelijkheid van Gasthof Sonnental overschrijdt nooit de waarde van het hotel contract of vergoeding van schade gedekt door de verzekering van Gasthof Sonnental.

8.5 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gasthof Sonnental, is Gasthof Sonnental niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen van de gast. De klant vrijwaart Gasthof Sonnental van gerelateerde aanspraken van de gasten.

8.6 Gasthof Sonnental wordt door de klant volledig gevrijwaard van aanspraken van welke aard dan ook die een gast of een derde tegen Gasthof Sonnental stelt of kan doen gelden wegens aanspraken in de ruimste zin van het met de klant gesloten hotel contract. Deze zekerheidsplicht geldt ook voor de hotelovereenkomst indien deze om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk is ontbonden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de gast en/of klanten

9.1 De klant en/of de gast is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het Gasthof Sonnental of een derde lijdt als direct of indirect gevolg van een wanprestatie en/of een onrechtmatige daad van de klant en/of de gast .

9.2 Deze aansprakelijkheid geldt ook voor overtredingen van de huisregels van de gast.

9.3 Deze aansprakelijkheid geldt ook voor schade veroorzaakt door voorwerpen en/of andere voorwerpen die eigendom zijn van de klant en/of de gast of onder zijn toezicht staan.

9.4 De aansprakelijkheid van Gasthof Sonnental overschrijdt nooit de waarde van het hotel contract of vergoeding van schade gedekt door de verzekering van Gasthof Sonnental.

9.5 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gasthof Sonnental, is Gasthof Sonnental niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen van de gast. De klant vrijwaart Gasthof Sonnental van gerelateerde aanspraken van de gasten.

9.6 Gasthof Sonnental wordt door de klant volledig gevrijwaard van aanspraken van welke aard dan ook die een gast of een derde tegen Gasthof Sonnental stelt of kan doen gelden wegens aanspraken in de ruimste zin van de met de klant gesloten hotelovereenkomst. Deze zekerheidsplicht geldt ook voor de hotelovereenkomst indien deze om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk is ontbonden.

Artikel 10: Prijzen en betaling

10.1 Prijzen kunnen variëren afhankelijk van het type accommodatie, het tijdstip van reserveren, betalingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden.

10.2 De klant is Gasthof Sonnental de bedragen verschuldigd die in het hotel contract zijn vermeld. Gasthof Sonnental kan de klant en/of gast een vergoeding in rekening brengen voor speciale diensten, zoals een extra kamer wisseling.

10.3 Alle facturen, inclusief de factuur voor annulering of no-show, worden door de klant en/of de gast verrekend via internetbetaling. De plaats van betaling is online of Grönebach.

10.4 De klant en/of gast is hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen die Gasthof Sonnental op één of beide heeft en/of krijgt. Noch de klant, noch de gast kan een executierecht doen gelden.

10.5 Van de klant wordt verwacht dat hij voor elke gast het hotelcontract afsluit. Met zijn verschijning wijst de gast erop dat de klant hem ter zake mocht vertegenwoordigen.

10.6 Gasthof Sonnental heeft een retentierecht op alle door de gast meegebrachte goederen zolang de gast en/of de klant niet volledig aan de betalingsverplichting jegens Gasthof Sonnental heeft voldaan.

10.7 Bij betalingsachterstand is de klant en/of de gast in verzuim. De klant of gast is in dat geval boetevrij vertragingsrente verschuldigd. De vertragingsrente is de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het opeisbare bedrag vanaf de factuurdatum.

10.8 De klant of gast die als gevolg van bovenstaande uitspraken in dit artikel in verzuim is, is alle bijkomende buitengerechtelijke en proceskosten alsmede alle gerechtskosten verschuldigd vanaf 14 dagen na de dag waarop Gasthof Sonnental hem tevergeefs heeft gebeld.